صندوق های دیجیتالی سبک را می توان به راحتی در هر مکانی به کار برد.
صندوق های دیجیتالی اب استفاده از پیچ های رول بلت به زمین و یا دیوار نصب می‌شوند

گاوصندوق خانگی گاوصندوق خانگی گاوصندوق اداری گاوصندوق اداری گاوصندوق بانکی گاوصندوق بانکی درب خزانه درب خزانه گاوصندوق دیجیتالی گاوصندوق دیجیتالی گاوصندوق گنجینه مهرپارس گاوصندوق گنجینه مهرپارس گاوصندوق موحدی گاوصندوق موحدی

منوی اصلی